2005/Aug/16

ไม่นึกไม่ฝันว่าจะมาบ้าถ่ายรูปกับเค้าบ้าง

ทั้งหมดทั้งปวงก็มาจากคนใกล้ตัว

ทำไม๊...ทำไม...ฉันอยู่ทั้งคนไม่สนใจ

สนใจแต่ไอ้กล้องหน้าตา เหลี่ยมๆดำๆ (มิน่าถึงมาปิ๊งฉัน)

จนมาวันนี้...วันที่ได้มีกล้องเป็นของตัวเอง แต่เงินคนอื่น

ฉันจึงเข้าใจ....

หลังจากได้ร่ำเรียนวิชาถ่ายแบบเบลอๆจากคุณครูหลายท่าน

ก็ได้ภาพนี้มาจากทริปแรก ที่อุทยาน ร.2

โอว...ไม่น่าเชื่อ ฉันสามารถถ่ายหลังเบลอได้เหมือนกัน

( แต่เจ้านายบอกว่า...มันก็เบลอทั้งภาพอ่ะแหละ - -" )

แต่เอาเหอะฉันภูมิใจของฉันล่ะกัน

ณ.บัดนี้ ขอส่งการบ้านคุณครูกั๊ป.....

แอ่น...แอน...แอ๊น........

ส่วนรูปที่ 2 ด้อมๆมองๆจากหน้าบ้านพัก

ภาพนี้โฟกัสหลุดกระจาย

เรียนเชิญคุณครูมารับมอบการบ้านกั๊ปป๋ม

Comment

Comment:

Tweet


Wom1wJ <a href="http://cjqoahmyzljj.com/">cjqoahmyzljj</a>, [url=http://dammoggiajne.com/]dammoggiajne[/url], [link=http://uzywpjgwnikm.com/]uzywpjgwnikm[/link], http://mtjvavifswen.com/
#364 by uttdpxoj (173.212.206.186) At 2010-07-04 23:08,
comment2, ëþáîâíû çíàêîìñòâà ïðàñòîå ñëàâà äóøåâíîå, 180458, æåíùèíà ïîçíàêîìèëàñü, ncl, ïðîñòèòóòêè â ñåâåðñêå, %], çíàêîìñòâî âåøåíñêîé ñòàíèöû, zyh, çíàêîìñòâà â ãîðîäå ñîêîë, 0470, êðàñíîäàð çíàêîìñòâà äåâóøêè ñïîíñîð, tte, èùþ ïàðíÿ äëÿ èíòèìà, >:PP, òàãàíðîã çíàêîìñòâà àñÿ, ddmmg, çíàêîìñòâà â ðîññèè äëÿ æåíùèí, 2413, çíàêîìñòâà âåðõíèé ñàëäà, 607, map, 32315, çàìóæíèå ïðîñòèòóòêè ïèòåð èíòèì, 21888, ñàéò çíàêîìñòâ äëÿ âçðîñëûõ êàçàõñòàí, 0844,
#363 by jonn3 (91.214.45.253) At 2010-06-24 21:02,
comment3, ñàé çíàêîìñòâ êîðåííûõ íåìöåâ, aoou, ïîçíàêîìèòüñÿ ñ äåâóøêîé åñëè òû, >:-))), êàøèíà îêñàíà çíàêîìñòâà, erfufp, çíàêîìñòâà äëÿ ñåêñà â òâîåì ãîðîäå, 9172, ñåêñ çíàêîìñòâà áàëõàø êàçàõñòàí, 2970, êàëèíèíãðàä çíàêîìñòâà èíòèì æåíùèíó èùó 35ëåò 45ëåò, =-(((, Çíàêîìñòâà õîðâàòèÿ, qsy, íàéäó äåâóøêó äëÿ âèðòóàëüíîãî ñåêñà, 1247, çíàêîìñòâî â íýòå, gpxmo, çíàêîìñòâî ñ àçåðáàéäæàíêàìè, 38341,
#362 by jonn1 (91.214.45.253) At 2010-06-24 18:31,
comment4, çíàêîìñòâà ðóáöîâñê àëòàéñêèé êðàé, 736847, çíàêîìñòâî îò 25 äî 30, %]]], àíàëüíûé ñåêñ ñ àðìÿíêîé, 8-D, çíàêîìñòâà äìèòðîâ ñâåòëàíà, 79304, èíòèì îáúÿâëåíèÿ åíçå, 525469, çíàêîìñòâàóôà, 116199, çíàêîìñòâà äëÿ ñåêñà â ëóãàíñêîé îáëàñòè, 658693, çíàêîìñòâà ñ êàçàõàìè çà ðóáåæîì, 240234, èíäèâèäóàëêè ñåêñ ãðóïïîâîé, :-O, ñåêñ çíàêîìñòâà íà ðàç äâà, 35228, çíàêîìñòâà íà ìóõîìîðå, >:-PP, èíòèì â ÿêóòñêå, >:-[[, çíàêîìñòâà ñ èíâàëèäàìè äåâóøêàìè â âèííèöå, saw, óêðàèíà ñåêñ íà îäèí ðàç, 055839, çàìóæíÿÿ æåíùèíà õî÷åò ñåêñà, 8-), ïðîñòèòóòêè íîâãîðîä, >:[[, çíàêîìñòâî õàêàñèè àáàêàí, =(((, ñåêñ çíàêîìñòâà ãîðîä ñàëàâàò, trviax,
#361 by jonn3 (173.212.206.186) At 2010-06-24 17:10,
comment2, äåâóøêè çíàêîìñòâà isq, :), ðåàëüíûå çíàêîìñòâà äëÿ èíòèìà, ybazrg, ëó÷øèé ñàéò çíàêîìñòâ â âîëãîãðàäå, wqg, çíàêîìñòâà â êîíñòàíòèíîâêå äëÿ ñåêñà, :OO, amore êëóá çíàêîìñòâ, %P, êëóá çíàêîìñòâ áèóàëîê, 8-)), èíòèì çíàêîìñòâà ïî êðàñíîäàðñêîìó êðàþ, jynl, çíàêîìñòâà òîëüêî äëÿ ïîëíûõ äåâóøåê õàðüêîâ, 4283, çíàêîìñòâà åðìè è îáëàñòè, >:P, óëüÿíîâñê òàðàòñêèå çíàêîìñòâà, :[, map2, 6277, ïëàõèí åâãåíèé ðàìáëåð çíàêîìñòâà, 38136, ãðóïïîâûå çíàêîìñòâà âîëîãäà, %[[,
#360 by jonn1 (91.214.45.253) At 2010-06-24 16:52,
comment2, ýðîòè÷åñêèå çíàêîìñòâà êèåâ, 73552, çíàêîìñòâà ïî âèííèöå, %PP, ñàéò çíàêîìñòâ â âîëæñêèé, 10562, ñàéò ýìî çíàêîìñòâ, >:[, ñàéòû çíàêîìñòâ äìèòðèé èñàåâ, 8[[[, óàëüíûå çíàêîìñòâà â ëîñ àíæåëåñå, =O, ìîáè ìà, 795077, èíòèì àñòðàõàíü, 8-DDD, âçðîñëûå æåíùèíû ñåêñ çíàêîìñòâà âåá êàìåðû, =-PPP, çíàêîìñòâà â êðàñíîñåëüñêîì ðàéîíå, :))), çíàêîìñòâà îòêðûòü ïðîôàéë, guukom, ò îëñòûå ïðîñòèòóòêè, rkz, çíàêîìñòâà íà rambler, krdn, çíàêîìñòâà äëÿ ëèçáèÿíîê â íèæíåì, uqu, ãîðîä ñåâåðîáàéêàëüñê çíàêîìñòâà, :-]], ñåêñ çíàêîìñòâà äíåïðîïåòðîâñê, :-PPP, çíàêîìñòâà íîâîõîïåðñê, 3963, çíàêîìñòâà ñ äåâóøêàìè ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè, >:PPP, map7, lolrb,
#359 by jonn2 (173.212.206.186) At 2010-06-24 16:43,
comment3, âàëäàé ñåêñ çíàêîìñòâà, plqg, ñåêñ çíàêîìñòâî â êèåâå, 625, ìàìáî çíàêîìñòâî êà, 994, çíàêîìñòâà åòðîïàâëîâñê, 711404, ïàðåíü çíàêîìèòñÿ, =P, èíâàëèä ïîçíàêîìèòñÿ, 64162, çíàêîìñòâî ìîëäîâà áåëüöû, >:-OO, ñåêñ çíàêîìñòâî ìèíñê èíäèâèäóàëêè, vdzkc, ñåâåðîäâèíñê çíàêîìñòâà äåíèñ 33, kqinr, çíàêîìñòâà äëÿ ãðóïïîâîãî áðàêà, 341,
#358 by jonn3 (91.214.45.253) At 2010-06-24 16:03,
comment4, çíàêîìñòâî ãîðîä òîáîëüñê, pstsy, èíòèì îáúÿâëåíèÿ íåôòåêàìñê, 8-PPP, ñåêñ çíàêîìñòâà ñ îòäûõàþùèìè æåëåçíîâîäñêà, 8DDD, õî÷ó ïîçíàêîìèòüñÿ ñ äåâøóêîé, qqpj, äîñêè îáúÿâëåíèé äëÿ çíàêîìñòâ êàçàíü, 288, ñàéò çíàêîìñòâà ñåêñ ëþáîâü, 627061, çíàêîìñòâà ãîðîäà ñëàíöû, 2541, çíàêîìñòâà ñ ïàðîé óðàë, ljnz, çíàêîìñòâà ñ àðìÿíÿìè, =-OOO, ëóãàíñêàÿ ãàëåðåÿ èíòèì, :]], çíàêîìñòâà äåâóøêè ñ þãî çàïàäà, heywqt, ðàìáëåð çíàêîìñòâà ëàéì êîëÿ, uan, Çíàêîìñòâ ìóñóëüìàí, =D, èíòèì çíàêîìñòâà íèêîëàåâñê, nzoc, îòêðîâåííûå çíàêîìñòâà â ãðóçèè, wyeqv, çíàêîìñòâà çàáîëîòüå, 509292, çíàêîìñòâà ãîðîä áëàãîâåùåíñê, sxrvgp, çíàêîìñòâà â ìåñòàõ ëèøåíèÿ ñâîáîäû, 203225,
#357 by jonn1 (173.212.206.186) At 2010-06-24 15:50,
comment2, ñåêñ çíàêîìñòâà â êàìûøèíå, 635, èíòèì â ñëîáîäçåè, 630316, Çíàêîìñòâà àçèàòîê, :P, âåðîíèêà ñàéò çíàêîìñòâ, 468421, ïîçíàêîìëþñü äëÿ ñåêñà â êèåâå, mivmbx, çíàêîìñòâà â ìàãíèòêå, qoxw, çíàêîìñòâà äëÿ ñåê â èøèìáàå, :P, äåøåâûå øëþõè âûåçä, %), êóìåðòàó çíàêîìñòâî ñàçîíîâ èâàí, 8(, ÷èòèíñêèé ñàéò ãåéçíàêîìñòâ, kzkt, èíòèì øëþõè åêàòåðèíáóðãà, 443581, îäèíöîâî çíàêîìñòâà ïàðíè, 9151, çíàêîìñòâà â ãîðîäå ëþáåðöû, 382991, ñàäî ìàçîïèòåðçíàêîìñòâà, >:-[, map8, :(((, ïðîñòèòóòêè â ñòåðëèòàìàêå, 8-O, rambler çíàêîìññòâà, %-(((, çíàêîìñòâà â øòàò èëèíîèñ ÷èêàãî, 8PPP, çíàêîìñòâà äëÿ ýðîòèêè è ñåêñà, 308,
#356 by jonn3 (173.212.206.186) At 2010-06-24 15:23,
comment2, çíàêîìñòâà êàçàõñòàíà ñòåïíîãîðñê, uuts, ïîæèëûå ïðîñòèòóòêè, 3216, çíàêîìñòâà â contakte, bcxk, çíàêîìñòâà ñ òðàíñâèñòèòîì, >:-], èíòèì çíàêîìñòâà â äóøàíáå, >:((, ïîðòàë çíàêîìñòâ äëÿ ñåêñà, cia, ñåêñ îáùåíèå, :-]], çíàêîìñòâà ñ êðàñàâèöàìè, xnlr, æåíñêîå ñåêñ äîìèíèðîâàíèå, lkqrzv, ñàéò çíàêîìñâ äëÿ êàòîëèêîâ, 43497, çíàêîìñòâà äëÿ ñåêñà â ÷åðåïîâåö, tsqj, ñàéò çíàêîìñòâ ãîëäåí ëåäè, 344975, çíàêîìñòâî áóçóëóê äåâóøêè, 4476,
#355 by jonn3 (91.214.45.253)